Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü

08.04.2005 Cuma
Sayı: 25780 (Asıl)

Milletlerarası Sözleşme

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2005/8613

page1image1967233680

 

13/1/2005 tarihli ve 5288 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/3/2005 tarihli ve AKGY/34849 sayılı yazısıüzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

K. TÜZMEN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. BABACAN Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN Adalet Bakanı V.

H.ÇELİK Milli Eğitim Bakanı

S.GÜÇLÜ
Tarım ve Köyişleri Bakanı

M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. ŞENER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

R.AKDAĞDevlet Bakanı V.

M. V.GÖNÜL Milli Savunma Bakanı

Z. ERGEZEN Bayındırlık ve İskan Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı

M. A. ŞAHİN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. V. GÖNÜL Devlet Bakanı V.

A.AKSUİçişleri Bakanı

R.AKDAĞSağlık Bakanı

A. AKSU
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı

B. ATALAY Devlet Bakanı

K. TÜZMEN Devlet Bakanı

A. BABACAN Maliye Bakanı V.

B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi
Tadil Protokolü

Strazburg, 15.V.2003

Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve bu Protokolü imzalayan Devletler,

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, uluslararası terörizme karşı mücadeleye ilişkin 12 Eylül 2001 tarihli Deklarasyonunu ve 21 Eylül 2001 tarihli Kararını ve Vilnius’da 3 Mayıs 2003 tarihinde Bakanlar Komitesinin 110 uncu oturumunda kabul edilen Büyük Avrupa’da Bölgesel İşbirliği ve Demokratik Değişmezliğin Sağlamlaştırılması Hakkındaki Vilnius Bildirisini;

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin terörizmle mücadele ve insan haklarına saygı hakkındaki 1550 (2002) sayılı Tavsiye Kararını;

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu’nun A/RES/51/210 sayılı uluslararası terörizmin bertaraf edilmesine ilişkin önlemler hakkındaki Kararını ve ekindeki 1994 tarihli Uluslararası Terörizmin Bertaraf Edilmesine İlişkin Bildiriyi tamamlayan Bildirisini, ve A/RES/49/60 sayılı uluslararası terörizmin bertaraf edilmesine ilişkin önlemler hakkındaki Kararını ve ekindeki Uluslararası Terörizmin Bertaraf Edilmesine İlişkin Bildirisi’ni hatırda tutarak;

Terörizmle mücadeleyi, insan haklarına tamamen saygı duyarak güçlendirmeyi temenni ederek ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce 11 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları ve Terörizmle Mücadeleyeİlişkin Rehber İlkeleri hatırda tutarak,

Bu amaçla, Strazburg’da 27 Ocak 1977’de imzaya açılan ve bundan böyle Sözleşme olarak anılacak, Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi’ne (ETS 90) değişiklik getirilmesinin uygun olacağını göz önünde bulundurarak,

Sözleşme’nin 1’inci maddesinde sayılan uluslar arası sözleşmelerin listesini güncelleştirmenin ve gerektiğinde ileride de güncellemek için basitleştirilmiş bir usul getirilmesinin uygun olacağını dikkate alarak,

Sözleşme’nin uygulanmasının takibinin güçlendirilmesinin; Çekincelere ilişkin uygulamanın gözden geçirilmesinin; Sözleşme’nin tüm ilgili Devletlerin imzasına açık olmasının; Uygun olacağını göz önünde bulundurarak,

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

Madde 1

1. Sözleşme’nin 1’inci maddesinin giriş paragrafı bu maddenin 1’inci paragrafı olmuştur. Bu paragrafın b alt paragrafındaki “imzalanan” ibaresi “akdedilen” olarak değiştirilmiş ve bu paragrafın c, d, e ve f alt paragraflarısırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmişlerdir:

“c. New York’ta 14 Aralık 1973’de kabul edilen, Diplomatik Ajanlar da Dahil Olmak Üzere UluslararasıKorunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;

d. New York’ta 17 Aralık 1979’da kabul edilen, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;

e. Viyana’ da 3 Mart 1980′ de kabul edilen, Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Hakkında Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;

f. Montreal’de 24 Şubat 1988’de akdedilen, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanundışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;”

2. Sözleşme’nin 1’inci maddesinin 1’inci paragrafı aşağıdaki dört alt paragraf ile tamamlanmıştır:

“g. Roma’ da 10 Mart 1988′ de akdedilen, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;

h. Roma’da 10 Mart 1988’de akdedilen, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine KarşıYasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol’ün uygulama alanındaki suçlar;

i. New York’ta 15 Aralık 1997’de kabul edilen, Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin UluslararasıSözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar;

j. New York’ta 9 Aralık 1999’da kabul edilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair UluslararasıSözleşme’nin uygulama alanındaki suçlar.”

3. Sözleşme’nin 1’inci maddesi aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır:

“2. 1’inci paragrafta sözü edilen sözleşmelerin kapsamına girmediği ölçüde, sadece asli fail olarak bu temel suçlardan birinin işlenmesi halinde değil, ama aynı zamanda:

a. bu temel suçlardan birini işlemeye teşebbüs;

b. bu temel suçlardan birinin işlenmesine iştirak veya bunlardan birini işlemeye teşebbüse iştirak;

c. bu temel suçlardan birinin işlenmesini örgütleme veya başkalarını bu suçları işlemeye ya da işlenmesine teşebbüse azmettirmek,

hallerinde de, Âkit Devletler arasında suçluların iadesi amacıyla, aynı kaide uygulanacaktır.”

Madde 2

Sözleşme’nin 2’nci maddesinin 3’üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3. Aynı kaide aşağıdaki hallerde de uygulanacaktır:

a. yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs;

b. yukarıda sayılan suçlardan birine suç ortağı olarak iştirak veya böyle bir suçu işlemeye teşebbüse suç ortağıolarak iştirak etmek;

c. yukarıda sayılan suçlardan birinin işlenmesini düzenlemek veya başkalarını bu suçları işlemeye ya da işlenmesine iştirake azmettirmek.”

Madde 3

1. Sözleşme’nin 4’üncü maddesinin metni bu maddenin 1’inci paragrafı olmuş ve Âkit Devletler, aralarında daha sonra akdedecekleri suçlu iadesi sözleşmelerinde, bu suçları iade konusu olarak farzetme hususunda taahhütte bulunurlar” şeklindeki yeni bir cümle bu paragrafın sonuna ilave edilmiştir.

2. Sözleşme’nin 4’üncü maddesinin metni aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır:

“2. Suçlu iadesini bir sözleşmenin mevcudiyetine bağlamış bulunan bir Âkit Devlet, aralarında suçluların iadesine dair bir sözleşmenin mevcut olmadığı diğer bir Âkit Devletin iade talebi ile karşılaştığı zaman, talep edilen Âkit Devletin işbu Sözleşme’yi, 1 ve 2’nci maddelerde öngörülen suçlarla ilgili olarak iade konusunda hukukî temel olarak dikkate alma serbestisi vardır.”

Madde 4

1. Sözleşme’nin 5’inci maddesi metni bu maddenin 1’inci paragrafı olmuştur.

2. Sözleşme’nin 5’inci maddesinin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır:

“2. İade talebine konu olan şahsın işkenceye maruz kalması tehlikesinin bulunması halinde, işbu Sözleşme’nin hiçbir düzenlemesi, talep edilen Devletin iade yükümlülüğünün bulunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

3. Talep edilen Devletin, uygulanabilir iade sözleşmeleri uyarınca ölüm cezası verilmeyeceği ya da verilse bile infaz edilmeyeceği veya ceza indirimi olmaksızın müebbet hapse mahkum olmayacağı yönünde, talep edilen Devletçe yeterli addedilecek teminat verildiği takdirde iade yükümlülüğünde olduğu haller hariç olmak üzere, bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm; iadeye konu olan şahsın ölüm cezası veya talep edilen Devletin kanununun ceza indirimi olmaksızın müebbet hapse izin vermediği hallerde, ceza indirimi olmaksızın müebbet hapis tehlikesi altında olduğu durumlarda talep edilen Devlete iade yükümlülüğü getirecek şekilde yorumlanamaz.”

Madde 5

Sözleşme’ye 8’inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 9

Âkit Devletler, işbu Sözleşme düzenlemelerini tamamlamak veya buradaki ilkelerin uygulamasınıkolaylaştırmak için aralarında ikili ya da çok taraflı sözleşmeler akdedebilirler.”

Madde 6

1. Sözleşme’nin 9’uncu maddesi 10’uncu madde olmuştur.

2. Yeni 10’uncu maddenin 1’inci paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

“Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi (AKSSK- orijinal kısaltması CDPC) bu

Sözleşme’nin uygulanmasını takip ile görevlendirilmiştir.

a. AKSSK’ne Sözleşme’nin uygulanmasından bilgi verilir;

b. AKSSK Sözleşme’nin uygulamasını kolaylaştırmak ya da iyileştirmek amacıyla tekliflerde bulunur;

c. AKSSK Bakanlar Komitesine değişiklik taleplerine ilişkin tavsiye kararları hakkında başvuruda bulunur ve 12 ve 13’üncü maddeler uyarınca bir Âkit Devletin sunduğu her türlü değişiklik önerisinde beyanda bulunur;

d. AKSSK Âkit bir Devletin talebi doğrultusunda, Sözleşme’nin uygulamasına ilişkin her türlü görüşü beyan eder;

e. AKSSK ihtiyaç dahilinde, Sözleşme’nin uygulamasının ortaya çıkaracağı her türlü zorlukla ilgili olarak dostane çözümü kolaylaştırır;

f. AKSSK Sözleşme’nin 14’üncü maddesinin 3’üncü paragrafına uygun olarak, Bakanlar Komitesine taraf olmayan Devletlerin davetine ilişkin tavsiyelerde bulunur;

g. AKSSK Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine her yıl bu maddenin hayata geçirilmesine ilişkin olarak, Sözleşme’nin uygulanması amaçları için bir rapor sunar.”

3. Yeni 10’uncu maddenin 2’nci paragrafı kaldırılmıştır.

Madde 7

1. Sözleşme’nin 10’uncu maddesi 11’inci madde olmuştur.

2. Yeni 11’inci maddenin 1’inci paragrafının ilk cümlesindeki “9’uncu maddenin 2’nci paragrafına göre” ibaresi, “ne 10.e maddesindeki, ne müzakere yoluyla” ibaresi ile değiştirilmiştir. Bu paragrafın ikinci cümlesindeki “her iki hakem bir üçüncü hakemi tayin edeceklerdir” ibaresi “hakemler bir başka hakemi mahkeme başkanı olarak tayin edeceklerdir” şeklinde değiştirilmiştir. Bu paragrafın takip eden cümleleri kaldırılmıştır.

3. Yeni 11’inci maddenin 2’nci paragrafı bu maddenin 6’ncı paragrafı olmuştur. “Çoğunluğun ortaya çıkmamasıdurumunda başkanın oyu belirleyici olacaktır” cümlesi ikinci cümleden sonra ilave edilecektir ve son cümledeki “karar(ı)” ibaresi “Mahkemenin kararı” olarak eklenmiştir.

4. Yeni 11’inci maddenin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır:

“2. İhtilaf halindeki Tarafların Avrupa Konseyi üyesi olmaları halinde ve eğer tahkim talebinde bulunulmasından itibaren üç aylık bir süre içinde Taraflardan birinin, bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak hakem tayini yoluna gitmemesi halinde, bu hakem karşı Tarafın talebi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı tarafından tayin edilir.

3. İhtilaf halindeki Taraflardan birinin Avrupa Konseyi üyesi olmaması halinde ve eğer tahkim talebinde bulunulmasından itibaren üç aylık süre içinde Taraflardan birinin, bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak hakem tayini yoluna gitmemesi halinde, bu hakem, karşı Tarafın talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından tayin edilir.

4. Bu maddenin 2 ve 3’üncü paragraflarında öngörülen hallerde, eğer ilgili mahkemenin başkanı, ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu ise, hakem tayini mahkemenin başkan yardımcısı tarafından yapılır veya eğer

başkan yardımcısı ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu ise, tayin ihtilaf halindeki taraflardan birinin uyruğu olmayan en eski mahkeme üyesi tarafından yapılır.

5. 2 veya 3 ve 4’üncü paragraflarda öngörülen usulî işlemler karşılıklı olarak, hakemlerin bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak, başkanın seçimi üzerinde anlaşmaya varmamaları halinde de uygulanacaktır.”

Madde 8

Yeni 11’inci maddeden sonra aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 12

1. Bu Sözleşme’yle ilgili değişiklikler tüm Âkit Devletlerce veya Bakanlar Komitesi tarafından teklif edilebilir. Bu değişiklik teklifleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Devletlere bildirilir.

2. Üye olmayan Âkit Devletlerle ve gerektiğinde AKSSK ile istişarede bulunduktan sonra, Bakanlar Komitesi değişikliği kabul edebilir. Karar, Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörüldüğü şekilde çoğunlukla alınır. Böylece kabul edilen tüm değişiklik metni, kabul için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Devletlere iletilir.

3. Önceki paragrafa uygun olarak kabul edilen her değişiklik, bütün tarafların onu kabul ettikleri hususunda Genel Sekretere yaptıkları bildirimden itibaren geçen otuzuncu günde yürürlüğe girer.”

Madde 9

Yeni 12. maddeden sonra aşağıdaki gibi yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 13

1. 1’inci maddenin 1’inci paragrafında belirtilen sözleşmelerin listesini güncelleştirmek amacıyla, değişiklikler Âkit her Devlet veya Bakanlar Komitesi tarafından teklif edilebilir. Bu değişiklik teklifleri yürürlükteki, BirleşmişMilletler Teşkilatı nezdinde kabul edilmiş ve münhasıran uluslararası terörizmle ilgili sözleşmeleri kapsayabilir. Değişiklikler, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Âkit Devletlere bildirilir.

2. Bakanlar Komitesi, üye olmayan Âkit Devletler ve gerekiyorsa AKSSK ile istişare ettikten sonra, Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörülen çoğunlukla teklif edilen bir değişikliği kabul edebilir. Bu değişiklik, Âkit Devletlere iletilmesinden başlayan tarihten itibaren bir senelik bir sürenin bitimi sonrası yürürlüğe girer. Bu süre esnasında, her Âkit Devlet değişikliğin yürürlüğe girmesi hakkında kendisiyle ilgili bir itirazı varsa Genel Sekretere bildirebilecektir.

3. Eğer Âkit Devletlerin üçte biri Genel Sekretere, değişikliğin yürürlüğe girmesine ilişkin itirazda bulunurlarsa, değişiklik yürürlüğe girmez.

4. Eğer Âkit Devletlerin üçte birinden azı bir itirazda bulunmuşlarsa, değişiklik itirazda bulunmamış Âkit Devletler için yürürlüğe girer.

5. Bir değişiklik, bu maddenin 2’nci paragrafına uygun olarak yürürlüğe girdiği zaman ve Âkit bir Devletin bu değişiklikle ilgili bir itirazda bulunması durumunda, değişiklik bu Devlet için kabul beyanının Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilmesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.”

Madde 10

1. Sözleşme’nin 11’inci maddesi 14’üncü madde olmuştur.

2. Yeni 14’üncü maddenin 1’inci paragrafının ilk cümlesindeki “Avrupa Konseyi’ne Üye Devletler ve Gözlemci Devletler” ibaresi “Avrupa Konseyi’ne Üye Devletler” ibaresinden sonra ilave edilmiştir, ikinci cümle şu şekilde kaleme alınmıştır: “Onama, kabul, tasvip veya katılımın konusu olacaktır”, üçüncü cümledeki “veya tasvip” ibaresi “tasvip veya katılım” ibareleri ile değiştirilmiştir.

3. Yeni 14’üncü maddenin metni aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır:

“3. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AKSSK ile istişare ettikten sonra, bu maddenin 1’inci paragrafında belirtilenlerden başka, Avrupa Konseyi üyesi olmayan her Devleti bu Sözleşme’ye katılıma davet edebilir. Karar Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d maddesinde öngörülen çoğunlukla ve Bakanlar Komitesinde yer alma hakkına sahip Âkit Devletlerin temsilcilerinin oy birliği ile alınır.”

4. Yeni 14’üncü maddenin 3’üncü paragrafı, bu maddenin 4’üncü paragrafı olmuş ve “veya onu tasvip edecektir” ibaresi “onu tasvip edecek veya ona katılacaktır”, “tasviple” ibaresi, “tasvip ve katılımla” olarak değiştirilmiştir.

Madde 11

1. Sözleşme’nin 12’nci maddesi 15’inci madde olmuştur.

2. Yeni 15’inci maddenin 1’inci paragrafının ilk cümlesindeki “veya tasviple” ibaresi “tasvip veya katılımla” olarak değiştirilmiştir.

3. Yeni 15’inci maddenin 2’nci paragrafının ilk cümlesindeki “veya tasviple” ibaresi “tasvip ve katılımla” olarak değiştirilmiştir.

Madde 12

1. Bu Protokolün imzaya açılmasından önce Sözleşme’ye yapılan çekinceler, işbu Protokol ile değişikliğe uğrayan Sözleşme için uygulanabilir değildir.

2. Sözleşme’nin 13’üncü maddesi 16’ncı madde olmuştur.

3. Yeni 16’ncı maddenin birinci paragrafının ilk cümlesine “edebilir” ibaresinden önce “(15 Mayıs 2003) Sözleşmesine Taraf” ibaresi, “Sözleşme’ye değişiklik getiren Protokol” ibaresi de “tasvip” teriminden sonra eklenmiştir. Âkit Devlet aşağıda yazılı hususlar dahil, suçun kendine has vahim yönlerini, suçun değerlendirilişinde usulüne uygun olarak alacak ve her olaya göre ayrı ayrı usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş bir kararı esas alarak bu çekinceyi uygulamayı taahhüt eder” şeklindeki ikinci cümle “siyasî nedenle işlenmiş suç” teriminden sonra gelmek üzere eklenmiştir. a, b ve c alt paragraflar hariç kalmak üzere cümlenin geri kalanı kaldırılmıştır.

4. Yeni 16’ncı maddenin metni aşağıdaki gibi tamamlanmıştır:

“2. Bu maddenin 1’inci paragrafını uygularken, Âkit Devlet çekincesine dayandığı suçları belirtir.”

5. Yeni 16’ncı maddenin 2’nci paragrafı bu maddenin 3’üncü paragrafı olmuştur. Bu paragrafın birinci cümlesindeki “Âkit” ibaresi “Devlet” ibaresinden sonra ilave edilmiş ve “önceki” ibaresi “1” rakamının yerine konulmuştur.

6. Yeni 16’ncı maddenin 3’üncü paragrafı bu maddenin 4’üncü paragrafı olmuştur. Bu paragrafın birinci cümlesindeki “Âkit” ibaresi “Devlet” ibaresinden sonra ilave edilmiştir.

7. Yeni 16’ncı maddenin metni aşağıdaki paragraflarla tamamlanmıştır:

“5. Bu maddenin 1’inci paragrafı gereğince kaleme alınan çekinceler, Sözleşme’nin ilgili Devlet tarafından yapılan değişiklik çerçevesinde yürürlüğe girdiği ilk gününden itibaren hesap edilmek üzere üç yıllık bir süre için geçerlidir. Bununla birlikte, bu çekinceler aynı süreli dönemler için yenilenebilir.

6. Çekincenin sona ermesine on iki ay kala, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bu sona ermeyi ilgili Âkit Devlete bildirir. Sona erme süresinden üç ay önce Âkit Devlet, Genel Sekreter’e çekinceyi muhafaza etmek, değiştirmek ya da geri almak konusundaki niyetini bildirir. Eğer bir Âkit Devlet, çekincesini muhafaza edeceğini bildirirse, muhafaza etme ile ilgili gerekçeleri hakkındaki açıklamalarını Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verir.İlgili Âkit Devletin bildirimde bulunmaması durumunda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu Âkit Devlete çekincesinin otomatik olarak altı aylık bir süre için uzadığını bildirir. Eğer ilgili Âkit Devlet, çekincelerini muhafaza etmek ya da değiştirmek kararını bu sürenin bitimine kadar bildirmezse, çekince kadük olur.

7. Talep eden Devletle talep edilen Devlet arasında aksine bir anlaşma olmadıkça Âkit Devlet, bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak kaleme aldığı çekinceyi uygulayarak bir şahsı iade etmediği takdirde, istisnasız olarak ve derhal, olayı kovuşturulması amacıyla yetkili makamlarına tevdi eder. Talep edilen Devlette yetkili makamlar, kendi kanunları gereğince, aynı vahim nitelikteki suçla ilgili şartlar çerçevesinde olayın kovuşturulması amacıyla kararlarını verirler. Talep edilen Devlet doğrulanmamış bir gecikme olmaksızın kovuşturmaların nihai sonucunu talep eden Devlete ve bunu 17’nci maddede öngörülen Konferansa gönderecek olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir.

8. Bu maddenin 1’inci paragrafına uygun olarak kaleme alınmış bir çekince gereğince iade talebinin reddine ilişkin karar, derhal talep eden Devlete bildirilir. Makul bir süre içerisinde 7’nci paragraf gereğince, talep edilen Devlette esasa ilişkin hiçbir adlî karar alınmamışsa, talep eden Devlet bu durumdan, 17’nci maddede öngörülen Konferansa sorunu sunacak olan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ni haberdar eder. Bu Konferans sorunu inceler ve reddin Sözleşme’nin düzenlemelerine uygunluğuna ilişkin bir görüşü yayınlar ve bunu konuyla ilgili bir açıklamayıkabul etmesi için Bakanlar Komitesi’ne sunar. Bakanlar Komitesi, bu paragrafla ilgili olarak görevlerini ifa ederken Âkit Devletlerle sınırlı olmak üzere toplanır.”

Madde 13

Yeni 16’ncı maddeden sonra aşağıdaki şekilde kaleme alınmış yeni bir madde eklenmiştir:

“Madde 17

1. 10 uncu maddenin uygulamasına halel getirmeksizin, daha sonra kısaca TKADK olarak anılacak, Terörizme Karşı Âkit Devletler Konferansı (orijinal kısaltması COSTER):

a. AKSSK ile yakın temasta bulunmak kaydıyla, ortaya çıkabilecek her sorunun belirlenmesi de dahil olmak üzere, bu Sözleşme’nin etkin uygulaması ve işleyişini,

b. Özellikle 16’ncı maddenin 8’inci paragrafında öngörülen, kaleme alınmış çekincelerin 16’ncı maddeye uygunluğunun denetimini,

c. Terörizmle mücadele konusunda belirleyici yasal ve siyasal gelişmelere ilişkin bilgi değişimini,

d. Bakanlar Komitesi’nin talebi üzerine, terörizmle mücadele alanında Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen önlemlerin incelenmesini ve gerektiğinde, terörizmle mücadele alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı gerekli ek önlemlerle ilgili tekliflerin hazırlanmasını ve bunu da, bu önlemlerin cezaî konularda işbirliğini kapsaması durumunda AKSSK ile danışma halinde yapılmasını,

e. Terörizmle mücadele alanında görüşlerin hazırlanmasını ve Bakanlar Komitesince talep olunan görevlerin ifasını,

temin edecektir.

2. TKADK (COSTER) her Âkit Devlet tarafından belirlenen bir uzmandan oluşur. Senede bir defa olağan oturum ile ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin ya da Âkit Devletlerin en az üçte birinin talebi üzerine olağanüstü oturumla toplanır.

3. TKADK (COSTER) kendi İç Yönetmeliğini kabul eder. Avrupa Konseyi üyesi olan Âkit Devletlerin katılımına ilişkin masraflar Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. TKADK’ın COSTER) bu maddeden doğan görevlerinin ifasına Avrupa Konseyi Sekretaryası yardımda bulunur.

4. AKSSK, TKADK’ın (COSTER) çalışmalarından düzenli olarak bilgilendirilir.

Madde 14

Sözleşme’nin 14′ üncü maddesi 18′ inci maddesi olmuştur.

Madde 15

Sözleşme’nin 15′ inci maddesi kaldırılmıştır.

Madde 16

1. Sözleşme’nin 16’ncı maddesi 19’uncu maddesi olmuştur.

2. Yeni 19’uncu maddenin giriş cümlesindeki “üye Devletlere” ibaresi “Âkit Devletlere” olarak değiştirilmiştir.

3. Yeni 19’uncu maddenin b paragrafındaki “veya tasviple” ibaresi “tasvip veya katılımla” ibaresi ile değiştirilmiştir.

4. Yeni 19’uncu maddenin c paragrafındaki “11” rakamı “14” ile değiştirilmiştir. 5. Yeni 19’uncu maddenin d paragrafındaki “12” rakamı “15” ile değiştirilmiştir. 6. Yeni 19’uncu maddenin e ve f paragrafları kaldırılmıştır.
7. Yeni 19’uncu maddenin g paragrafı bu maddenin e paragrafı ve “14” rakamı”18″ olmuştur.

8. Yeni 19’uncu maddenin h paragrafı kaldırılmıştır.

Madde 17

1. İşbu Protokol Sözleşme’yi imzalayan,

a. Onama, kabul veya tasvipte çekince ileri sürmeksizin imzaya bağlı olarak,

b. Onama, kabul veya tasvibi takiben çekince kaydı ile imzaya bağlı olarak, muvaffakatlarını ifade edebilen Avrupa Konseyi Devletlerinin imzasına açıktır.

2. Onama, kabul ve tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilecektir.

Madde 18

İşbu Protokol l7’nci maddenin düzenlemelerine uygun olarak, bütün Sözleşme Tarafları için, bu Protokolle bağlı oldukları hususunda muvaffakatlarını bildirmelerinden başlayan tarihten sonra üç aylık bir sürenin bitiminden itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde 19

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere:
a. Her imzayı;
b. Her onama, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini;
c. 18’inci maddeye uygun olarak bu Protokolün yürürlüğe girişi tarihini; d. Bu Protokole etkisi olan diğer her fiili, bildirimi veya ihbarı, bildirecektir.

Gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, hükümleri onaylama zımnında bu Protokolü imzalamışlardır.

Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak kaydıyla, Avrupa Konseyi arşivlerine konulmak üzere, tek nüsha halinde 15 Mayıs 2003 tarihinde Strazburg’da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bu nüshanın onaylı bir örneğini her bir İmzacı Devlete gönderecektir.

Protocol Amending the European Convention
       on the Suppression of Terrorism
       Strasbourg, 15.V.2003
  The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,
  Bearing in mind the Committee of Ministers of the Council of Europe's
Declaration of 12 September 2001 and its Decision of 21 September 2001 on the
Fight against International Terrorism, and the Vilnius Declaration on Regional
Co-operation and the Consolidation of Democratic Stability in Greater Europe
adopted by the Committee of Ministers at its 110th Session in Vilnius on 3 May
2002;
  Bearing in mind the Parliamentary Assembly of the Council of Europe's
Recommendation 1550 (2002) on Combating terrorism and respect for human
rights;
  Bearing in mind the General Assembly of the United Nations Resolution
A/RES/51/210 on measures to eliminate international terrorism and the annexed
Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate
International Terrorism, and its Resolution A/RES/49/60 on measures to
eliminate international terrorism and the Declaration on Measures to Eliminate
International Terrorism annexed thereto;
  Wishing to strengthen the fight against terrorism while respecting human
rights, and mindful of the Guidelines on human rights and the fight against
terrorism adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on
11 July 2002;
  Considering for that purpose that it would be appropriate to amend the
European Convention on the Suppression of Terrorism (ETS No. 90) opened for
signature in Strasbourg on 27 January 1977, hereinafter referred to as "the
Convention";
  Considering that it would be appropriate to update the list of
international conventions in Article 1 of the Convention and to provide for a
simplified procedure to subsequently update it as required;
  Considering that it would be appropriate to strengthen the follow-up of
the implementation of the Convention;
  Considering that it would be appropriate to review the reservation regime;
  Considering that it would be appropriate to open the Convention to the
signature of all interested States,
  Have agreed as follows:

Article 1

  1 The introductory paragraph to Article 1 of the Convention shall become
paragraph 1 of this article. In sub-paragraph b of this paragraph, the term
"signed" shall be replaced by the term "concluded" and sub-paragraphs c, d, e
and f of this paragraph shall be replaced by the following sub-paragraphs:
  "c an offence within the scope of the Convention on the Prevention and
Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including
Diplomatic Agents, adopted at New York on 14 December 1973;
  d an offence within the scope of the International Convention Against the
Taking of Hostages, adopted at New York on 17 December 1979;
  e  an offence within the scope of the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980;
  f  an offence within the scope of the Protocol for the Suppression of
Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation,
done at Montreal on 24 February 1988;".
  2  Paragraph 1 of Article 1 of the Convention shall be supplemented by
the following four subparagraphs:
  "g  an offence within the scope of the Convention for the Suppression of
Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10
March 1988;
  h  an offence within the scope of the Protocol for the Suppression of
Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental
Shelf, done at Rome on 10 March 1988;
  i  an offence within the scope of the International Convention for the
Suppression of Terrorist Bombings, adopted at New York on 15 December 1997;
  j  an offence within the scope of the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism, adopted at New York on 9 December
1999."
  3  The text of Article 1 of the Convention shall be supplemented by the
following paragraph:
  "2  Insofar as they are not covered by the conventions listed under
paragraph 1, the same shall apply, for the purpose of extradition between
Contracting States, not only to the commission of those principal offences as
a perpetrator but also to:
 1.   a    the attempt to commit any of these principal offences;
  
 2.   b    the participation as an accomplice in the perpetration of any of
  
these principal offences or in an attempt to commit any of them;
  c  organising the perpetration of, or directing others to commit or
attempt to commit, any of these principal offences.".

Article 2

  Paragraph 3 of Article 2 of the Convention shall be amended to read as
follows:
  "3 The same shall apply to:
 1.   a    the attempt to commit any of the foregoing offences;
  
 2.   b    the participation as an accomplice in any of the foregoing offences
  
or in an attempt to commit any such offence;
  c  organising the perpetration of, or directing others to commit or
attempt to commit, any of the foregoing offences.".

Article 3

  1  The text of Article 4 of the Convention shall become paragraph 1 of
this article and a new sentence shall be added at the end of this paragraph as
follows: "Contracting States undertake to consider such offences as
extraditable offences in every extradition treaty subsequently concluded
between them.".
  2  The text of Article 4 of the Convention shall be supplemented by the
following paragraph:
  "2  When a Contracting State which makes extradition conditional on the
existence of a treaty receives a request for extradition from another
Contracting State with which it has no extradition treaty, the requested
Contracting State may, at its discretion, consider this Convention as a legal
basis for extradition in relation to any of the offences mentioned in Articles
1 or 2.".

Article 4

  1  The text of Article 5 of the Convention shall become paragraph 1 of
this article.
  2  The text of Article 5 of the Convention shall be supplemented by the
following paragraphs:
  "2  Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing on the
requested State an obligation to extradite if the person subject of the
extradition request risks being exposed to torture.
  3  Nothing in this Convention shall be interpreted either as imposing on
the requested State an obligation to extradite if the person subject of the
extradition request risks being exposed to the death penalty or, where the law
of the requested State does not allow for life imprisonment, to life
imprisonment without the possibility of parole, unless under applicable
extradition treaties the requested State is under the obligation to extradite
if the requesting State gives such assurance as the requested State considers
sufficient that the death penalty will not be imposed or, where imposed, will
not be carried out, or that the person concerned will not be subject to life
imprisonment without the possibility of parole."

Article 5

  A new article shall be inserted after Article 8 of the Convention and
shall read as follows:

“Article 9

  The Contracting States may conclude between themselves bilateral or
multilateral agreements in order to supplement the provisions of this
Convention or to facilitate the application of the principles contained
therein.".

Article 6

 1.   1    Article 9 of the Convention shall become Article 10.
  
 2.   2    Paragraph 1 of new Article 10 shall be amended to read as follows:
  
  "The European Committee on Crime Problems (CDPC) is responsible for
following the application of the Convention. The CDPC:
  a  shall be kept informed regarding the application of the Convention.
  b shall make proposals with a view to facilitating or improving the
application of the Convention;
  c shall make recommendations to the Committee of Ministers concerning the
proposals for amendments to the Convention, and shall give its opinion on any
proposals for amendments to the Convention submitted by a Contracting State in
accordance with Articles 12 and 13;
  d shall, at the request of a Contracting State, express an opinion on any
question concerning the application of the Convention;
  e shall do whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of
any difficulty which may arise out of the execution of the Convention;
  f shall make recommendations to the Committee of Ministers concerning
non-member States of the Council of Europe to be invited to accede to the
Convention in accordance with Article 14, paragraph 3;
  g shall submit every year to the Committee of Ministers of the Council of
Europe a report on the follow-up given to this article in the application of
the Convention."
  3 Paragraph 2 of new Article 10 shall be deleted.
  Article 7
  1 Article 10 of the Convention shall become Article 11.
  2 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 11, the terms
"Article 9, paragraph 2" shall be replaced by the terms "Article 10.e, or by
negotiation". In the second sentence of this paragraph, the term "two" shall
be deleted. The remaining sentences of this paragraph shall be deleted.
  3 Paragraph 2 of new Article 11 shall become paragraph 6 of this article.
The sentence "Where a majority cannot be reached, the referee shall have a
casting vote" shall be added after the second sentence and in the last
sentence the terms "Its award" shall be replaced by the terms "The tribunal's
judgement".
  4 The text of new Article 11 shall be supplemented by the following
paragraphs:
  "2 In the case of disputes involving Parties which are member States of
the Council of Europe, where a Party fails to nominate its arbitrator in
pursuance of paragraph 1 of this article within three months following the
request for arbitration, an arbitrator shall be nominated by the President of
the European Court of Human Rights at the request of the other Party.
  3 In the case of disputes involving any Party which is not a member of the
Council of Europe, where a Party fails to nominate its arbitrator in pursuance
of paragraph 1 of this article within three months following the request for
arbitration, an arbitrator shall be nominated by the President of the
International Court of Justice at the request of the other Party.
  4 In the cases covered by paragraphs 2 and 3 of this article, where the
President of the Court concerned is a national of one of the Parties to the
dispute, this duty shall be carried out by the Vice-President of the Court, or
if the Vice-President is a national of one of the Parties to the dispute, by
the most senior judge of the Court who is not a national of one of the Parties
to the dispute.
  5 The procedures referred to in paragraphs 2 or 3 and 4 above apply,
mutatis mutandis, where the arbitrators fail to agree on the nomination of a
referee in accordance with paragraph 1 of this article".

Article 8

  A new article shall be introduced after new Article 11 and shall read as
follows:

“Article 12

  1 Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting State,
or by the Committee of Ministers. Proposals for amendment shall be
communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the
Contracting States.
  2 After having consulted the non-member Contracting States and, if
necessary, the CDPC, the Committee of Ministers may adopt the amendment in
accordance with the majority provided for in Article 20.d of the Statute of
the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall
submit any amendments adopted to the Contracting States for acceptance.
  3 Any amendment adopted in accordance with the above paragraph shall enter
into force on the thirtieth day following notification by all the Parties to
the Secretary General of their acceptance thereof.".

Article 9

  A new article shall be introduced after new Article 12 and shall read as
follows:

“Article 13

  1 In order to update the list of treaties in Article 1, paragraph 1,
amendments may be proposed by any Contracting State or by the Committee of
Ministers. These proposals for amendment shall only concern treaties concluded
within the United Nations Organisation dealing specifically with international
terrorism and having entered into force. They shall be communicated by the
Secretary General of the Council of Europe to the Contracting States.
  2 After having consulted the non-member Contracting States and, if
necessary the CDPC, the Committee of Ministers may adopt a proposed amendment
by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of
Europe. The amendment shall enter into force following the expiry of a period
of one year after the date on which it has been forwarded to the Contracting
States. During this period, any Contracting State may notify the Secretary
General of any objection to the entry into force of the amendment in its
respect.
  3 If one-third of the Contracting States notifies the Secretary General of
an objection to the entry into force of the amendment, the amendment shall not
enter into force.
  4 If less than one-third of the Contracting States notifies an objection,
the amendment shall enter into force for those Contracting States which have
not notified an objection.
  5 Once an amendment has entered into force in accordance with paragraph 2
of this article and a Contracting State has notified an objection to it, this
amendment shall come into force in respect of the Contracting State concerned
on the first day of the month following the date on which it has notified the
Secretary General of the Council of Europe of its acceptance.".

Article 10

  1 Article 11 of the Convention shall become Article 14.
  2 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 14 the terms "member
States of the Council of Europe" shall be replaced by the terms "member States
of and Observer States to the Council of Europe" and in the second and third
sentences, the terms "or approval" shall be replaced by the terms", approval
or accession".
  3 The text of new Article 14 shall be supplemented by the following
paragraph:
  "3 The Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting
the CDPC, may invite any State not a member of the Council of Europe, other
than those referred to under paragraph 1 of this article, to accede to the
Convention. The decision shall be taken by the majority provided for in
Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote
of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the
Committee of Ministers."
  4 Paragraph 3 of new Article 14 shall become paragraph 4 of this article,
and the terms "or approving" and "or approval" shall be replaced respectively
by the terms", approving or acceding" and", approval or accession".

Article 11

  1 Article 12 of the Convention shall become Article 15.
  2 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 15, the terms "or
approval" shall be replaced by the terms", approval or accession".
  3 In the first sentence of paragraph 2 of new Article 15, the terms "or
approval" are replaced by the terms ", approval or accession".

Article 12

  1 Reservations to the Convention made prior to the opening for signature
of the present Protocol shall not be applicable to the Convention as amended
by the present Protocol.
  2 Article 13 of the Convention shall become Article 16.
  3 In the first sentence of paragraph 1 of new Article 16 the terms "Party
to the Convention on 15 May 2003" shall be added before the term "may" and the
terms "of the Protocol amending the Convention" shall be added after the term
"approval". A second sentence shall be added after the terms "political
motives" and shall read: "The Contracting State undertakes to apply this
reservation on a case-by-case basis, through a duly reasoned decision and
taking into due consideration, when evaluating the character of the offence,
any particularly serious aspects of the offence, including:". The remainder of
the first sentence shall be deleted, with the exception of sub-paragraphs a, b
and c.
  4 The text of new Article 16 shall be supplemented by the following
paragraph:
  "2 When applying paragraph 1 of this article, a Contracting State shall
indicate the offences to which its reservation applies.".
  5 Paragraph 2 of new Article 16 shall become paragraph 3 of this article.
In the first sentence of this paragraph, the term "Contracting" shall be added
before the term "State" and the terms "the foregoing paragraph" shall be
replaced by the terms "paragraph 1.".
  6 Paragraph 3 of new Article 16 shall become paragraph 4 of this article.
In the first sentence of this paragraph, the term "Contracting" shall be added
before the term "State".
  7 The text of new Article 16 shall be supplemented by the following
paragraphs:
  "5 The reservations referred to in paragraph 1 of this article shall be
valid for a period of three years from the day of the entry into force of this
Convention in respect of the State concerned. However, such reservations may
be renewed for periods of the same duration.
  6 Twelve months before the date of expiry of the reservation, the
Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry
to the Contracting State concerned. No later than three months before expiry,
the Contracting State shall notify the Secretary General of the Council of
Europe that it is upholding, amending or withdrawing its reservation. Where a
Contracting State notifies the Secretary General of the Council of Europe that
it is upholding its reservation, it shall provide an explanation of the
grounds justifying its continuance. In the absence of notification by the
Contracting State concerned, the Secretary General of the Council of Europe
shall inform that Contracting State that its reservation is considered to have
been extended automatically for a period of six months. Failure by the
Contracting State concerned to notify its intention to uphold or modify its
reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to
lapse.
  7. Where a Contracting State does not extradite a person, in application
of a reservation made in accordance with paragraph 1 of this article, after
receiving a request for extradition from another Contracting State, it shall
submit the case, without exception whatsoever and without undue delay, to its
competent authorities for the purpose of prosecution, unless the requesting
State and the requested State otherwise agree. The competent authorities, for
the purpose of prosecution in the requested State, shall take their decision
in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the
law of that State. The requested State shall communicate, without undue delay,
the final outcome of the proceedings to the requesting State and to the
Secretary General of the Council of Europe, who shall forward it to the
Conference provided for in Article 17.
  8 The decision to refuse the extradition request, on the basis of a
reservation made in accordance with paragraph 1 of this article, shall be
forwarded promptly to the requesting State. If within a reasonable time no
judicial decision on the merits has been taken in the requested State
according to paragraph 7, the requesting State may communicate this fact to
the Secretary General of the Council of Europe, who shall submit the matter to
the Conference provided for in Article 17. This Conference shall consider the
matter and issue an opinion on the conformity of the refusal with the
Convention and shall submit it to the Committee of Ministers for the purpose
of issuing a declaration thereon. When performing its functions under this
paragraph, the Committee of Ministers shall meet in its composition restricted
to the Contracting States.".

Article 13

  A new article shall be introduced after new Article 16 of the Convention,
and shall read as follows:

“Article 17

  1 Without prejudice to the application of Article 10, there shall be a
Conference of States Parties against Terrorism (hereinafter referred to as the
"COSTER") responsible for ensuring:
  a  the effective use and operation of this Convention including the
identification of any problems therein, in close contact with the CDPC;
  b  the examination of reservations made in accordance with Article 16
and in particular the procedure provided in Article 16, paragraph 8;
  c  the exchange of information on significant legal and policy
developments pertaining to the fight against terrorism;
  d  the examination, at the request of the Committee of Ministers, of
measures adopted within the Council of Europe in the field of the fight
against terrorism and, where appropriate, the elaboration of proposals for
additional measures necessary to improve international co-operation in the
area of the fight against terrorism and, where cooperation in criminal matters
is concerned, in consultation with the CDPC;
  e  the preparation of opinions in the area of the fight against
terrorism and the execution of the terms of reference given by the Committee
of Ministers.
  2  The COSTER shall be composed of one expert appointed by each of the
Contracting States. It will meet once a year on a regular basis, and on an
extraordinary basis at the request of the Secretary General of the Council of
Europe or of at least one-third of the Contracting States.
  3  The COSTER will adopt its own Rules of Procedure. The expenses for
the participation of Contracting States which are member States of the Council
of Europe shall be borne by the Council of Europe. The Secretariat of the
Council of Europe will assist the COSTER in carrying out its functions
pursuant to this article.
  4  The CDPC shall be kept periodically informed about the work of the
COSTER."

Article 14

  Article 14 of the Convention shall become Article 18.

Article 15

  Article 15 of the Convention shall be deleted.

Article 16

 1.   1    Article 16 of the Convention shall become Article 19.
  
 2.   2    In the introductory sentence of new Article 19, the terms "member
  
States of the Council" shall be replaced by the terms "Contracting States".
  3  In paragraph b of new Article 19, the terms "or approval" shall be
replaced by the terms", approval or accession".
 1.   4    In paragraph c of new Article 19, the number "11" shall read "14".
  
 2.   5    In paragraph d of new Article 19, the number "12" shall read "15".
  
 3.   6    Paragraphs e and f of new Article 19 shall be deleted.
  
 4.   7    Paragraph g of new Article 19 shall become paragraph e of this
  
article and the number "14" shall read "18".
  8  Paragraph h of new Article 19 shall be deleted.

Article 17

  1  This Protocol shall be open for signature by member States of the
Council of Europe signatories to the Convention, which may express their
consent to be bound by:
  a  signature without reservation as to ratification, acceptance or
approval; or
  b  signature subject to ratification, acceptance or approval, followed
by ratification, acceptance or approval.
  2  Instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 18

  This Protocol shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date on which
all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the
Protocol, in accordance with the provisions of Article 17.

Article 19

  The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member
States of the Council of Europe of:
 1.   a    any signature;
  
 2.   b    the deposit of any instrument of ratification, acceptance or
  

approval;

  c  the date of entry into force of this Protocol, in accordance with
Article 18;
  d  any other act, notification or communication relating to this
Protocol.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have
signed this Protocol.
  Done at Strasbourg, this 15th day of May 2003, in English and in French,
both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited
in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council
of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory States.

kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/25780.pdf

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili Makaleler

Yorum yap

Yorum yapabilmek için Giriş yap