İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 Numaralı Ek Protokol

İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE 1 NO’LU EK PROTOKOL

1 Numaralı Ek Protokol 4 Kasım 1993’de Strasbourg’da imzalandı. Protokol henüz yürürlüğe girmedi. Türkiye 1 Numaralı Ek Protokolü 10 Mayıs 1995 tarihinde imzalamış ve 4 Nisan 1997 tarihinde onaylamıştır. 4237 Sayılı Onay Kanunu 10 Nisan 1997 gün ve 22960 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

26 Kasım 1987’de Strasbourg’da imzalanmış olan, İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne (bundan böyle “Sözleşme” olarak ifade edilecektir) ek işbu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi’ne üye Devletler, Avrupa Konseyi’ne üye olmayan Devletlerin de Bakanlar Komitesi’nin daveti üzerine Sözleşmeye tara olabilmelerini dikkate alarak aşağıdaki hususlarıkararlaştırmışlardır:

Madde 1

Sözleşmenin 5. madde 1. paragrafına aşağıda belirtilen alt paragraf eklenecektir:

“Avrupa Konseyi’ne üye olmayan bir Devletin Komite üyesini belirlemek üzere. Avrupa Konseyi Danışma Bürosu, söz konusu devletin Parlamentosunun en az ikisi kendi vatandaşı yapılacak seçim, ilgili Devlete danışıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Madde 2

Sözleşmenin 12. maddesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

“Komite, 11. maddede yer alan gizlilik kurallarına bağlı olarak, her yıl faaliyetleri konusunda Bakanlar Komitesi’ne bir genel rapor sunacak. Bu rapor Danışma Meclisi’ne ve Sözleşmeye taraf olup Avrupa konseyi üyesi olmayan Devletlere gönderilecek ve kamuya açıklanacaktır.”

Madde 3

Sözleşmenin 18. maddesi söz konusu maddenin ilk paragrafı haline gelecek ve aşağıdaki 2. paragrafla tamamlanacaktır.

“2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi’ne üye olmayan herhangi bir devleti Sözleşmeye taraf olmaya davet edebilecektir.”

Madde 4

Sözleşmenin 19. maddesi 2. paragrafındaki “üye” kelimesi kaldırılacak ve “veya tasvip” kelimeleri “tasvip veya taraf olma” olarak değiştirilecektir.

Madde 5

Sözleşmenin 20. maddesi 1. paragrafındaki “veya tasvip” kelimeleri “tasvip veya katılma” olarak değiştirilecektir.

Madde 6

Sözleşmenin 23. maddesi giriş cümlesi aşağıda belirtildiğişekilde olacaktır:

“Avrupa konseyi Genel sekreteri, Sözleşmeye taraf Avrupa Konseyi’ne üye olan ve üye olmayan Devletlere:”

2. Sözleşmenin 23. maddesi b fıkrasındaki “veya tasvip” kelimeleri “tasvip veya katılma” olarak değiştirilecektir.

Madde 7

1. İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerin imzasına açık olup, bunlar,

Onay, kabul veya tasvip ihtirazı kaydı olmadan imzalanması veya,

Onay, kabul veya tasvip kaydı altında imzalayıp, sonra

2. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne verilecektir.

Madde 8

İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlerin, 7. maddeye uygun olarak Protokole taraf olma isteklerini belirttikleri tarihten itibaren 3 aylık bir sürenin sona ermesinden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 9

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:
a. Herhangi bir imzalamayı;

b. Herhangi bir onay, kabul veya tasvip belgesinin verilmesi;

c. İşbu Protokolün, 8. madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini,

d. İşbu Protokol ile diğer herhangi bir yasa, bildirim veya mesajın Avrupa Konseyi’ne üye Devletlere bildirecektir.

Yukarıdaki hükümleri kabul aşağıda imzaları bulunan yetkililer işbu Protokolü imzalamışlardır.

Aynı geçerlilikte İngilizce, Fransızca iki metin halinde Strasbourg’da 4 Aralık 1993 tarihinde düzenlenmiş olup Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacaktır.

Avrupa konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerine iletilecektir.

kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/371-372.pdf

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili Makaleler

Yorum yap

Yorum yapabilmek için Giriş yap