İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol

13 Aralık 2005, SalıSayı: 26022 (Asıl)

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2005/9684

6/10/2005 tarihli ve 5409 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 8/11/2005 tarihli ve AKGY/443621 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

K. TÜZMEN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

A. BABACAN Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK Adalet Bakanı

H. ÇELİK Milli Eğitim Bakanı

M. M. EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı

M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. ŞENER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. AYDIN Devlet Bakanı

M. V.GÖNÜL Milli Savunma Bakanı

F. N.ÖZAK Bayındırlık ve İskan Bakanı

M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

N. ÇUBUKÇU Devlet Bakanı

A.AKSUİçişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU Sağlık Bakanı V.

B. ATALAY Devlet Bakanı

K. TÜZMEN Devlet Bakanı

A.AKSU Maliye Bakanı V.

B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı

A. COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı

O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi’ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol Vilnius, 3.V.2002

İşbu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,

Demokratik bir toplumda herkesin yaşama hakkının temel bir değer olduğuna ve ölüm cezasının kaldırılmasının bu hakkın korunmasında ve tüm insanların haysiyetlerinin tamamıyla tanınmasında büyük bir önem taşıdığına inanarak;

Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanan İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi’nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) teminat altına aldığı yaşama hakkının korunmasını güçlendirmeyi temenni ederek;

Strazburg’da 28 Nisan 1983 tarihinde imzalanan Sözleşme’ye Ek Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 No.lu Protokol’ün, savaş ya da yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan fiiller için verilen ölüm cezalarını ortadan kaldırmadığını göz önünde bulundurarak;

Ölüm cezasının her durumda kaldırılması için nihaî adımı atmaya karar vererek; Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1 – Ölüm cezasının kaldırılması

Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.

Madde 2 – İstisna getirme yasağı

Sözleşme’nin 15 inci maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümlerine istisna getirilmeyecektir.

Madde 3 – Çekince koyma yasağı

Sözleşme’nin 57 nci maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleriyle ilgili hiçbir çekince konulamaz.

Madde 4 – Ülkesel uygulama

1 Her devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi ederken bu Protokol’ün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.

2 Her devlet, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirimde bulunarak, bu Protokol’ün uygulama alanını, bildirimde belirtilen diğer herhangi bir ülkeye teşmil edebilir. Bu ülke bakımından Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışını müteakip üç aylık süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

3 İlk iki fıkraya göre yapılan herhangi bir bildirim, Genel Sekreter’e gönderilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri alınabilir ya da değiştirilebilir. Geri alma ya da değiştirme, ihbarın Genel Sekreter tarafından alınışını müteakip üç aylık süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Madde 5 – Sözleşme ile bağlantı

Bu Protokol’ün 1 ilâ 4 üncü maddelerinin hükümleri Taraf Devletler arasında Sözleşme’ye ek maddeler olarak telâkki edilir, ve Sözleşme’nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.

Madde 6 – İmza ve Onay

Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açıktır. Protokol, onay, kabul veya uygun bulma işlemlerine tâbidir. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önceden Sözleşme’yi onaylamadıkça, bu Protokol’ü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tevdi edilir.

Madde 7 – Yürürlüğe giriş

1 Bu Protokol, on Avrupa Konseyi üyesi devletin 6 ncı madde hükümleri uyarınca Protokol ile bağlanma hususundaki rızalarını beyan ettikleri tarihten itibaren üç aylık bir süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

2 Bu Protokol ile bağlanma hususundaki rızasını daha sonra beyan eden üye devletler için Protokol, onay, kabul ya da uygun bulma belgesini tevdi ettikleri tarihten itibaren üç aylık bir süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Madde 8 – Muhafaza Görevleri

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi devletlere:
a her imzalamayı,
b her onaylama, kabul etme ve uygun bulma belgesinin tevdiini,
c 4 ve 7 nci maddeler gereğince, bu Protokol’ün yürürlüğe girdiği her tarihi, d bu Protokol ile ilgili diğer her işlem, bildirim ve yazışmayı,

bildirir.

Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış temsilciler bu Protokol’ü imzalamışlardır.

2002 Mayısının 3 üncü günü, Vilnius’da, Avrupa Konseyi arşivlerinde muhafaza edilmek ve her iki metin de aynıderecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca tek bir nüsha hâlinde düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tasdikli suretleri Avrupa Konseyi üyesi devletlerin her birine gönderecektir.

Protocol No. 13
To the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, Concerning the
Abolition of the Death Penalty
in All Circumstances
Vilnius, 3.V.2002

The member States of the Council of Europe signatory hereto,
  Convinced that everyone's right to life is a basic value in a democratic
society and that the abolition of the death penalty is essential for the
protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity
of all human beings;
  Wishing to strengthen the protection of the right to life guaranteed by
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the
Convention");
  Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of
the Death Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the
death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent
threat of war;
  Being resolved to take the final step in order to abolish the death
penalty in all circumstances,
  Have agreed as follows:
  Article 1- Abolition of the death penalty
  The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such
penalty or executed.
  Article 2- Prohibition of derogations
  No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under
Article 15 of the Convention.
  Article 3- Prohibition of reservations
  No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect
of the provisions of this Protocol.
  Article 4- Territorial application
  1 Any State may, at the time of signature or when depositing its
instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or
territories to which this Protocol shall apply.
  2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this
Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of
such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of three months after the date of
receipt of such declaration by the Secretary General.
  3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect
of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a
notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or
modification shall become effective on the first day of the month following
the expiration of a period of three months after the date of receipt of such
notification by the Secretary General.
  Article 5- Relationship to the Convention
As between the States Parties the provisions of Articles 1 to 4 of this
Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all
the provisions of the Convention shall apply accordingly.
Article 6- Signature and ratification
  This Protocol shall be open for signature by member States of the Council
of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification,
acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not
ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously
ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
  Article 7- Entry into force
  1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date on which
ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be
bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.
  2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent
to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of three months after the date of
the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.
  Article 8- Depositary functions
  The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member
States of the Council of Europe of:
  a any signature;
  b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
  c any date of entry into force of this Protocol in accordance with
Articles 4 and 7;
  d any other act, notification or communication relating to this Protocol.
  In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have
signed this Protocol.
  Done at Vilnius, this 3 May 2002, in English and in French, both texts
being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of
Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of
Europe.

NOT: Fransızca metni Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır.

kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/26022.pdf

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili Makaleler

Yorum yap

Yorum yapabilmek için Giriş yap