Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/935)

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir.
page1image1791644816

T.C.

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-126/3723

13/8/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlýðý’nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýnýza arzý Bakanlar Kurulu’nca 27/7/2010 tarihinde kararlaþtýrýlan “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarýsý” ile gerekçesi iliþikte gönderilmiþtir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

GEREKÇE

“Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”, Ülkemiz adına 25 Ekim 2007 tarihinde Lanzarote’de imzalanmıştır.

Sözleşme, Avrupa Konseyi ‘ne üye ülkeler arasında çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunması konusunda diğer uluslararası metinlerle uyumlu ve kapsamlı bir ortak hukuki çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Çocuğun kötü muameleye karşı korunması, çoğu zaman tespiti kolay olmayan bu durumun ortaya çıkarılması ile başlayacak uzun bir süreçtir. Bu çerçevede, çocukların korunması, refahlarının sağlanması ve haklarının güvence altına alınması, tıbbi ve psikolojik tedavi sürecinin yanında yasal düzenlemelerin yapılmasını da gerektirmektedir. Bu bakımdan, Sözleşme uyarınca taraf ülkeler çocukların cinsel sömürü ve istismarını engellemek ve bununla mücadele etmek, cinsel sömürü ve istismara maruz kalan mağdurların haklarını korumak ve bu alanda ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek için etkin tedbirler almakla yükümlüdürler.

Türkiye tarafından 1990 tarihinde imzalanan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ‘nin amacına uygun olarak gerçekleştirilen ceza adaleti reformu kapsamında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile çocukların cinsel istismarının önlenmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Ulusal düzeyde kalan ve farklı kanunlar kapsamında yer alan söz konusu yasal düzenlemelerin bir kısmı, taraf olunan “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi” ile bir çatı altında toplanarak uluslararası platforma taşınmıştır. Ayrıca Sözleşme, çocukların cinsel sömürü ve istismarını önleyici tedbirleri, uzman makamlar ve koordinasyon organlarını, mağdurları koruyucu tedbirleri, konunun ceza hukuku yönünü ve uluslararası alanda işbirliğini ayrıntılı maddeler ile düzenleyerek uygulamada kolaylık sağlamaktadır. Özellikle, “Verilerin Kaydedilmesi ve Saklanması” başlıklı sekizinci bölüm ile “İzleme Mekanizması” başlıklı onuncu bölüm, tespitinde zorluklar yaşanan vakaların ortaya çıkarılması, suçların engellenmesi ve bu alanda sağlıklı istatistiki bilgi toplanması açısından önemli düzenlemeler içermektedir. Ülkemizde Sözleşme’nin uygulanması ile çocukların cinsel sömürü ve istismarına karşı mücadelede büyük mesafe katedileceği düşünülmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 567)

Dışişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu

Esas No.: 1/935 Karar No.: 93

8 Kasım 2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 13/8/2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 01/10/2010 tarihinde tali komisyon olarak Adalet Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun 03/11/2010 tarihli 18 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların önlenmesini, faillerin kovuşturulmasını ve çocuk mağdurların korunmasını sağlayacak kapsamlı ve etkili tedbirlerin getirilerek çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunması için Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler arasında diğer uluslararası metinlerle de uyumlu ve kapsamlı bir ortak hukuki çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlandığı anlaşılmıştır.

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

– Çocukların menfaatlerini korumanın ve geliştirmenin insanlığın evrensel görevlerinden biri olduğu ve bu kapsamda Ülkemizin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve bu Sözleşme’ye ek 3 Protokol’e de taraf olduğu,

– Halihazırda Ülkemiz mevzuatının Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ile uyumlu olduğu ve Sözleşme ile ulaşılmak istenen hedeflere yönelik hukuki araçların Türk hukuk düzeninde mevcut olduğu, bu anlamda Sözleşme’nin onaylanmasıyla birlikte çocuklarla ilgili hukuki çerçevenin Ülkemiz bakımından büyük ölçüde tamamlanmış ve mevcut yasaların pekiştirilmiş olacağı,

– Sözleşme’nin uluslararası işbirliğini arttıracağı,

– Sözleşmede cinsel istismar, çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi gibi kavramların tanımlarının yapıldığı ve bu tanımların büyük önem arz ettiği,

– Sözleşme’nin kabul edilmesi konusunda Komisyonda tam bir oydaşma olduğu ifade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek oybirliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 567)

Komisyon üyelerinden Sakarya Milletvekili Şaban DİŞLİ ve Malatya Milletvekili Mehmet ŞAHİN’in Komisyon raporu üzerinde özel sözcü olarak atanması Komisyon tarafından kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan
H. Murat Mercan
Eskişehir

Kâtip
Mehmet Çerçi
Manisa
(İmzada bulunamadı)

Üye
Şükrü Mustafa Elekdağ
İstanbul
(İmzada bulunamadı)

Üye
Metin Ergun
Muğla
(İmzada bulunamadı)

Başkanvekili
Mehmet Ceylan
Karabük

Üye
Hüseyin Pazarcı
Balıkesir

Üye
Hüseyin Tuğcu
Kütahya

Üye
Şaban Dişli
Sakarya
(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye
Necip Taylan
Tekirdağ

Sözcü
Metin Yılmaz
Bolu

Üye
Onur Öymen
Bursa
(İmzada bulunamadı)

Üye
Mehmet Şahin
Malatya
(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye
Abdulkadir Emin Önen
Şanlıurfa

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 567)

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAY- LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1– (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde Lanzarote’de imzalanan “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2– (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAY- LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1– Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2– Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3– Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.C. Çiçek
Devlet Bakanı
M. Aydın
Devlet Bakanı V.
E. Günay
Devlet Bakanı
S. A. Kavaf
Millî Savunma Bakanı
M. V. Gönül
Maliye Bakanı V.
N. Ergün
Sağlık Bakanı
R. Akdağ
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Ö. Dinçer

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
B. Arınç
Devlet Bakanı
H. Yazıcı
Devlet Bakanı
F. Çelik
Devlet Bakanı
C. Yılmaz
İçişleri Bakanı
B. Atalay
Millî Eğitim Bakanı
N. Çubukçu
Ulaştırma Bakanı
B. Yıldırım
Sanayi ve Ticaret Bakanı
N. Ergün

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
A. Babacan
Devlet Bakanı
F. N. Özak
Devlet Bakanı
E. Bağış
Adalet Bakanı
S. Ergin
Dışişleri Bakanı
A. Davutoğlu
Bayındırlık ve İskân Bakanı
M. Demir
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. M. Eker
En. ve Tab. Kay. Bakanı
T. Yıldız

Kültür ve Turizm Bakanı
E. Günay
Çevre ve Orman Bakanı
V. Eroğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 567)

kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/5-567.pdf

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili Makaleler

Yorum yap

Yorum yapabilmek için Giriş yap