İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Birinci Protokol’ede Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol

4 Numaralı Protokol, 16 Eylül 1963 tarihinde Strasbourg’da imzaya açılmış ve 7. madde uygun olarak 2 Mayıs 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 4 Numaralı Protokol’ü 19 Ekim 1992’de imzalamış ve 23 Şubat 1994 tarihinde onaylamıştır. 3975 Sayılı Onay Kanunu 26 Şubat 1994 gün ve 21861 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ancak […]

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE EK PROTOKOL 1 Numaralı Protokol, 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te imzalanmış ve 6. madde uygun olarak 18 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Ek Protokol’ü 20 Mart 1952 tarihinde imzalamış ve 10 Mart 1954 tarihinde onaylamıştır. 6366 Sayılı Onay Kanunu 19 Mart […]

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1503 Nolu Kararı

İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİHLALİNE İLİŞKİN HABERLEŞMEDE UYGULANACAK PROSEDÜR EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN 1503 ( XLVIII) NO’LU KARARI Ekonomik ve Sosyal Konsey, 7(XXVI) ve 17(XXV) nolu İnsan Hakları Komisyonunun ve Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komitesinin 2(XXI) nolu kararına dikkat çekerek, 1. Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komitesini […]

Savcıların Rolüne Dair İlkeler

27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba’nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların IslahıKonferansında kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş Milletler Şartında adaletin korunabileceğişartları yaratmak için verdikleri kararı teyit ettiklerinden ve ırk, cins, dil ve din ayrımı yapmaksızın insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyıgeliştirme ve teşvik etme […]

Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulun 18 Aralık 1992 tarih ve 47/133 sayılıKararıyla kabul edilmiştir. Genel Kurul BM Şartı’nda ve diğer uluslararası belgelerde yer alan ilkeler uyarınca insanlık ailesinin bütün üyelerinin onuru ve eşitliğinin tanınması ile vazgeçilemez haklarının özgürlük, adalet ve dünyada barış olduğunu bilerek, Devletlerin, BM Şartı ve özellikle bu Şartın […]

Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler

27 Ağustos – 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Sekizinci BirleşmişMilletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. BAŞLANGIÇ Kanun adamlarının yaptığı işler büyük önemi bulunan sosyal bir hizmet olduğundan ve bu nedenle, bu görevlilerin çalışma koşullarını ve durumlarını koruma ve gerekli olduğunda geliştirme ihtiyacıbulunduğundan, Kanun […]

Hukukdışı, Keyfi ve Kısayoldan İnfazların Önlenmesi ve Soruşturulması

HUKUKDIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ VE SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1989 tarihli ve 1989/65 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Önleme 1. Devletler hukukdışı, keyfi ve kısayoldan infazları kanunla yasaklar; bu tür infazların ceza kanununa göre suç olarak düzenlenmesini ve bu suçun ağırlığını dikkate alan gerekli cezalar […]

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarih ve 45/113 sayılı Karar ile kabul edilmiştir. I. TEMEL YAKLAŞIMLAR 1. Küçükler için adalet sistemi, küçüklerin haklarının ve güvenliğinin lehinde davranır ve onların fiziksel ve ruhsal sağılıklarına destek olur. Bir küçüğün hapsedilmesi, başvurulacak en son tedbirdir. 2. Küçükler ancak, bu Kurallar […]

Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler

14 Aralık 1990 tarihli 45/111 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul ve ilan edilmiştir. 1. Bütün tutuklulara, insan olarak doğuştan sahip oldukları saygınlık ve değere uygun olan saygı ile muamele edilecektir. 2. Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da diğer düşünceler, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya […]

Herhangibir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması

HERHANGİ BİR BİÇİMDE TUTULAN VEYA HAPSEDİLEN KİŞİLERİN KORUNMASI İÇİN PRENSİPLER BÜTÜNÜ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1988 tarihli ve 43/173 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. PRENSİPLERiN KAPSAMI Bu prensipler her hangi bir biçimde tutulan veya hap solunan herkesin korunması için uygulanır. TANIMLAR Prensipler Bütününün amaçları bakımından: a) “Gözaltına alma”, bir […]